Privacy verklaring

Katse Praktijken, gevestigd aan Molenstraat 10, 9461 BM te Gieten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Katse Praktijken conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Contactgegevens:
Molenstraat 10, 9461 BM  Gieten
Telefoon: 06-20805930
Website: https://www.katsepraktijken.nl
E-mail: info@katsepraktijken.nl

1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Katse Praktijken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@katsepraktijken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Katse Praktijken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het doen van onze belastingaangifte
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij u af te leveren

4 Geautomatiseerde besluitvorming
Katse Praktijken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Katse Praktijken bewaart uw persoonsgegevens, zoals vermeld onder paragraaf 1, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiterlijk binnen 3 jaar na het niet langer gebruik maken van onze diensten worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Uitzondering hierop zijn persoonsgegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. In dat geval wordt de wettelijke termijn aangehouden.

6 Delen van persoonsgegevens met derden
Katse Praktijken verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen garanderen. Katse Praktijken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Katse Praktijken gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Katse Praktijken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we een cookie dat bijhoudt hoe onze website bezocht wordt, namelijk Googly Analytics. De bewaartermijn hiervan is 2 jaar.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Katse Praktijken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@katsepraktijken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Katse Praktijken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Katse Praktijken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact met ons op via info@katsepraktijken.nl

Katse Praktijken heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een versleutelde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.